תקנון הצטרפות וחברות- מועדון הלקוחות "אקדמון"

תקנון הצטרפות וחברותמועדון הלקוחות "אקדמון"

ותקנון הגרלת "סטודנטוס"

ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "המועדון") של חברת אקדמון ישראל בע"מ, ח.פ 514658608 (להלן: "החברה") תתאפשר לכל המעוניין בכך בכפוף לתשלום דמי מנוי, מילוי פרטים וחתימה על בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "בקשת ההצטרפות"). החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא מטעמים סבירים כמתואר להלן.

הגדרות:

"דמי מנוי" – תשלום סך של 50 ₪ (כולל מע"מ) כדמי חברות שנתיים במועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו ללקוח, בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות, חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במועדים ובמקרים שייקבעו על ידה בלבד, לאפשר הצטרפות למועדון ללא תשלום דמי מנוי.

"דמי חידוש" – תשלום סך של 0 ₪ (כולל מע"מ) למועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו לחבר במועדון, חברות למשך שנה אחת נוספת, החל מתום שנת החברות הראשונה ואילך, בכפוף לאמור בתקנון זה. חברי מועדון אשר יבצעו רכישות בחנויות החברה בסך כולל של 50 ₪ ומעלה, יהיו זכאים לחידוש חברות במועדון לשנה אחת נוספת, ללא תשלום דמי חידוש.

"חבר" – לקוח שהחברה אישרה את חברותו במועדון לאחר שהסדיר את תשלום דמי ההצטרפות (או לאחר שחודשה חברותו בהתאם לסעיף 2.2), חתם על בקשת ההצטרפות והונפק לו כרטיס חברות.

"כרטיס חברות" – כרטיס שהחברה תנפיק לחבר באופן אישי.

"אישור הצטרפות" – אישור שהחברה תנפיק לחבר באופן אישי לאחר הצטרפותו למועדון.

"הטבות המועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן:

הזכות להטבת יום הולדת כמתואר בסעיף 5 להלן.

הזכות למתנת הצטרפות כמתואר בסעיף 6 להלן.

הזכות להירשם ולהשתתף בהגרלת כרטיסי טיסה כמתואר בסעיף 7 להלן.

"הרשת" –רשת חנויות אקדמון המופעלת על ידי החברה, ו/או חנויות כמצוין בתקנון זה.

הצטרפות למועדון, ותקופת החברות

ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשת הצטרפות (המצורף כנספח א' לתקנון זה, או בנוסח כפי שהחברה תחליט מעת לעת), מסירתו לחברה, תשלום דמי ההצטרפות, וקבלת אישור ההצטרפות וכרטיס חברות.

החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו בדואר אלקטרוני לכתובת info@academonil.co.il או באמצעות פקסימיליה למספר פקס: 08-9147783

תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תחל במועד ההצטרפות ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום ההצטרפות למועדון (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמפורט בתקנון זה.

תקופת חידוש (להלן: "תקופת החידוש") תתחיל, אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן: (א) הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת לפי העניין (ב) שולמו לחברה דמי החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם, או שהחבר זכאי לחידוש החברות בחינם. תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום ההרשמה למועדון או חידושו, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמפורט בתקנון זה.

כרטיס החברות

כרטיס החברות ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

הזכאות להטבות המועדון מותנית בהצגת אישור ההצטרפות במעמד הקניה, בצרוף תעודת זהות או רישיון נהיגה בלבד של החבר (להלן: "תעודה מזהה").

במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החברות ו/או אישור ההצטרפות, יוכל החבר ליהנות מההטבות הגלומות בחברות במועדון אך ורק בכפוף למילוי טופס הצהרה על אובדן או גניבה.

דיווח על אובדן או גניבת כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת על-ידי בעל הכרטיס בלבד.

בכרטיס החברות ניתן יהיה לעשות שימוש בכל חנויות החברה בישראל.

מתנת הצטרפות/ הטבות הצטרפות

כל חבר חדש שהצטרף למועדון, יהיה זכאי בהטבות הצטרפות כמפורט להלן.

הטבת ההצטרפות הינה אקראית מתוך מאגר מתנות אשר החברה בחרה להנפיק ואלו ניתנות לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למלאי הזמין.

הטבות ההצטרפות, ככל שתינתנה, תפורסמנה על ידי החברה ותהנה בתוקף רק לאחר קבלת אישור כי ההרשמה למועדון בוצעה, וכי שולמו דמי החבר במעמד ההצטרפות.

הטבות ההצטרפות הן חד פעמיות.

ההגרלה וההשתתפות בהגרלה

החברה תערוך הגרלה נושאת פרסים תחת השם "סטודנטוס". ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה וכל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו של תקנון זה מעצם השתתפותו בהגרלה.

"תקופת ההגרלה" – תקופת ההגרלה תחל בתאריך 3/3/2019 בשעה 9:00 בבוקר ותסתיים בתאריך 23/5/2019 בשעה 10:00 בבוקר. מועד ההגרלה יתקיים עם סיום תקופת ההגרלה. למען הסר ספק יובהר כי החברה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת ההגרלה ו/או לבטלה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

"משתתף" – כל חבר שיירשם למועדון הלקוחות של החברה במהלך תקופת ההגרלה והרשמתו תאושר על ידי החברה.

"הפרסים"-שתי חבילות נופש לחו"ל בלבד במועדים שיקבעו על ידי החברה ובהתאם להנחיות והוראות חברת התעופה – שווי הפרס (ליחידה) עד 500 דולר אמריקאי.

"זוכה"- שני חברי מועדון בלבד, ששמם הוגרל על ידי המפקח על ההגרלה במועד ההגרלה אשר יתקיים עם סיום תקופת ההגרלה.

"המפקח על ההגרלה"- עו"ד איתי לנדה, מרח' מונטיפיורי 41, ת"א.

למען הסר ספק יובהר כי הפרסים אינם ניתנים למסירה לאחר ו/או להחלפה ו/או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

הזכאים להשתתף בהגרלה- כל משתתף העונה על תנאי תקנון זה.

לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד במסגרת ההגרלה.

הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם באתר אקדמון ו/או עמוד פייסבוק בתוך 72 שעות ממועד ההגרלה.

זוכה אשר קיבל הודעה כאמור לעיל יאשר את קבלתה בתוך- 7 ימים ממועד שליחתה באמצעות שליחת הודעה לזוכים. למען הסר ספק יובהר כי זוכה אשר לא יאשר את קבלת ההודעה יאבד את זכאותו לפרס ובמקרה כזה ייבחר זוכה אחר על ידי החברה.

לאחר בדיקת פרטי המשתתף הזוכה, תודיע לו החברה על אופן מסירת הפרס.

לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר בכל אופן שיידרש על ידי החברה, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.

חלוקת הפרסים הינה באחריות החברה, אולם החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אובדן ו/או נזק שעלול להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם.

החברה אינה אחראית לטיב הפרסים ו/או איכותם ולא תחול עליה כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרסים.

החברה תהא רשאית לפרסם את שמותיהם ותמונותיהם של המשתתפים שזכו בפרסים.

ההגרלה אינה פתוחה לעובדי החברה ובני משפחותיהם.

ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה.

משתתף שנרשם להגרלה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. כל משתתף מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעות של צדדים שלישיים כלפיה שעילתן במעשה ו/או מחדל אסורים מצד המשתתף ו/או בכלל.

הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי המבצע בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

החברה תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה, או לבטלה לחלוטין.

שימוש במידע

בעצם ההצטרפות למועדון הלקוחות ומילוי פרטיו חבר המועדון מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שהחברה תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בתחרות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד'.

בעצם הצטרפותו למועדון הלקוחות חבר המועדון מאשר כי ניתן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ומבצעים ולשגר אליו דברי פרסומת, לפי הפרטים שנמסרו במועד ההרשמה וכן הוא מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע, וכי המידע יוחזק במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש לצרכים שיווקיים ואח' וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ'א 1981.

במידה והמשתתף אינו מעוניין בכך, עליו להודיע על כך בכתב לחברה. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות החברה ו/או לא יימסרו לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מהחברה, באמצעות דוא"ל לכתובת info@academonil.co.il להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

זכויות החברה

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

ההגרלה שתקנון זה חל עליה תיערך על ידי החברה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

החברה רשאית לערוך כל שינוי במבצע ו/או בתנאי ההגרלה לרבות ו/או בתנאי ההשתתפות בהגרלה ו/או במבצע, והכל לא יאוחר ממועד סיום המבצע. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון זה ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתקנון ההגרלה במשרדי החברה.

מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מהמבצע ו/או תקנון זה, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

ככל שיוכח כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בפרס, יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי לסך כולל של 250₪.

לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.

לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה יראו את מתנת ההצטרפות ואת הטבות ההצטרפות החד פעמיות כתמורה מלאה בגין דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא ו/או לשנות את תנאיו ואת ההטבות הניתנות לחברים בו.

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: שימוש לרעה בכרטיס המועדון, סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה).

כללי

תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.

המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את ההטבות ומתנת ההצטרפות במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.

המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון.

נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד החברה, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה היא שישה חודשים ממועד סיום ההגרלה.

המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאיו כמפורט לעיל.

מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי לשון נקבה.

ט.ל.ח