מדיניות פרטיות

רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:

מידע אישי הוא מידע המזהה אותך באופן אישי. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין. עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך שפרטייך יישמרו במאגר מידע של החברה ולכך שיישלחו אליך, באמצעות דיוור ישיר, עדכונים, חומרים פרסומים וחומרים אחרים. דע כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה, אולם ללא מסירתו לא תוכל החברה לצרפכם לרשימת תפוצה ו/או לספק לכם את כלל השירותים או חלק מהם.

בהתאם לכך, הנך מסכים כי החברה תשלח אליך, באמצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה, מדי פעם, דואר אלקטרוני ו- SMS, טלפון או פקס, דברי פרסומת ותכנים שיווקיים בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). הנך מסכים לכך שהחברה תשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. מובהר כי על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

הנך רשאי לפנות אל החברה, בכל עת, באמצעות דוא"ל אל: info@academonil.co.il ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.

2. בקשה לעיון במידע:

המבקש לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר המידע (ובכלל זה שם, פרטי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום) יגיש לחברה בקשה בכתב, חתומה בידו בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981, אשר תכלול את כל הפרטים הבאים אודות נשוא המידע: שם מלא, מספר זיהוי, שם אב ומען מלא.

ככל שביקש נשוא המידע לעיין במידע המוחזק אודותיו באמצעות מי מטעמו, ייצרף לבקשת העיון ייפוי כוח מתאים (להלן: "בקשה לעיון במידע").

את הבקשה לעיון במידע ניתן להעביר באופנים הבאים:

א. בדואר, לכתובת: ששדרות הרכס 45, מודיעין.

ב. לכתובת דוא"ל: info@academonil.co.il.

3. בקשה לתיקון המידע:

המבקש לתקן את המידע המוחזק אודותיו במאגר המידע, יגיש לחברה, באמצעות מכתב רשום, בקשה לתיקון המידע כשהיא חתומה על ידו (להלן: "בקשה לתיקון מידע"), לכתובת המצוינת לעיל."